[bezoek onze website]

AANGETEKEND MET HANTEKENING RETOUR

NAAM HUURDER
ADRES HUURDER
POSTCODE PLAATS HUURDER
PLAATS, DATUM


Betreft: gebruik gehuurde in strijd met bestemming


Geachte heer/mevrouw,

U huurt van mij de woning aan het adres ADRESHUURDER te PLAATS HUURDER.

Het gehuurde is verhuurd met als bestemming: BESTEMMING. Ik heb geconstateerd dat u het gehuurde in strijd deze bestemming geheel of gedeeltelijk gebruikt als: GEBRUIK. Ik maak ernstig bezwaar tegen deze vorm van gebruik van het gehuurde.

Ik verzoek u het gebruik als GEBRUIK binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief te beëindigen en dit schriftelijk aan mij te bevestigen.

Mocht u binnen deze termijn niet tot beëindiging van het hierboven beschreven gebruik overgaan, dan zal ik de rechtbank verzoeken om u op straffe van een dwangsom het gebruik te laten beëindigen. Tevens zal ik de rechtbank verzoeken de overeenkomst te ontbinden wegens het toerekenbaar tekortschieten van uw verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


NAAM VERHUURDER