Vonnissen

Hier vindt u veel recente huurrecht jurisprudentie met name op het gebied van ontruiming en ontbinding van de huurovereenkomst.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databankHuurachterstand leidt tot ontbinding huurcontract

26 Nov 2012Lees meerOntbinding huurcontract na huurachterstand bedrijfsruimte

15 Nov 2012

Huurder is in ernstige mate tekortgeschoten is in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst en huurkoopovereenkomst. De betalingsregeling is niet stipt nagekomen en de lopende huren en/of aflossingen worden ook niet voldaan. Ter zitting heeft huurder aangegeven dat het restaurant thans goed loopt en dat zij in staat is een substantieel deel van de gevorderde bedragen te voldoen. Ook na de zitting heeft huurder echter geen betaling verricht. De huurovereenkomst wordt door de rechter ontbonden.Lees meerOntruiming na verblijf zonder recht of titel, geen dwaling/bedrog beëindiging

25 Oct 2012

De huurovereekomst werd met wederzijds goedvinden ontbonden, echter de huurder bleef in de bedrijfsruimte zitten. De kantonrechter is van mening dat de huurovereenkomst tussen partijen is ontbonden en dat gedaagde dus het pand dient te ontruimen. Het verweer van de huurder dat hem een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven bij deze beëindiging met wederzijds goedvinden, wordt door de kantonrechter afgewezen.Lees meerVerboden ingebruikgeving aan derde leidt tot ontbinding huurovereenkomst

13 Oct 2012

Hoger beroep tegen ontbinding van de huurovereenkomst. Huurder heeft de woning tweemaal in gebruik gegeven aan derden. Dit op zich is een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn plichten uit de huurovereenkomst die ontbinding rechtvaardigt, tenzij er sprake is van een tekortkoming van zodanige aard of geringe betekenis is dat deze de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Huurder voert aan dat hij steeds zijn hoofdverblijf in het gehuurde heeft gehad en slechts twee maal tijdens zijn vakantie kortdurend zonder winstoogmerk de woning in gebruik heeft gegeven aan derden. De rechter beslist dat aan het gebruik door derden beide keren een einde is gekomen door ingrijpen van buitenaf én zonder dat duidelijk is geworden hoe lang de derden reeds in de woning verbleven. Daarnaast heeft huurder onvoldoende controle uitgevoerd over hoe en door wie de woning werd gebruikt. De rechter bekrachtigt de uitspraak van de rechter van de kantonrechter.Lees meerGeen voortzetting huur na overlijden moeder, ontruiming toegewezen

05 Oct 2012

De zoon van de overleden huurder beroept zich op voortzetting van de huurovereenkomst omdat er sprake was van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Conform artikel 7:268 lid 3 BW dient er voor voortzetting van de huur in ieder geval sprake te zijn van het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, financiële gegoedheid en het beschikken over een huisvestingsvergunning. Nu de zoon geen huisvestingsvergunning heeft, kan er geen sprake zijn van voortzetting van de huurovereenkomst. De zoon verblijft daarom zonder recht of titel in de woning en de ontruiming wordt dan ook toegewezen.Lees meer

 < 1 2 3 4 >  Laatste