Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontruimingsvonnis na achterstand huur betalingen

14 Feb 2011

Vervolg op tussenvonnis van 21 april 2010. Voor zichzelf houden van de voor de huur van de ondernemingspand van eiseres bestemde bedragen is onrechtmatig. Uit het overgelegde KG-vonnis blijkt dat de hierdoor ontstane huurachterstand reden is geweest om eiseres tot ontruiming van de bedrijfsruimte te veroordelen. Gedaagde betwist dit niet, waarmee het causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de ontruiming van de ondernemingspand en de beëindiging van de onderneming vaststaat. Van eiseres mag in beginsel worden verwacht dat zij binnen redelijke grenzen gehouden is tot het nemen van maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade. Dat zij tegen de gevorderde ontruiming geen verweer heeft gevoerd en geen verzet heeft ingesteld tegen het verstekvonnis, kan haar echter niet worden verweten. Niet betwist wordt dat er een huurachterstand was van een omvang die ontruiming van het winkelpand rechtvaardigde. Eiseres beschikte niet over het geld om de huurachterstand te voldoen. In dat geval had verweer tegen de gevorderde ontruiming haar dan ook niet kunnen baten, maar had dit daarentegen tot nog meer (proces)kosten geleid. Een eventueel door de verhuurder van het winkelpand of de opvolgende huurder aan eiseres betaalde vergoeding voor goodwill kan van invloed zijn op de hoogte van de schade. Eiseres dient daarom openheid van zaken te geven over de regeling die zij met de verhuurder van het winkelpand heeft getroffen en over al dan niet door haar met de nieuwe huurder van het winkelpand gemaakte afspraken over goodwill. Voor de bepaling van de schade die bestaat uit gederfde opbrengst en goodwill, zal de rechtbank uitgaan van de opbrengst waarvan redelijkerwijs vaststaat dat eiseres die had kunnen maken bij voortzetting van haar bedrijf. De aangereikte cijfers voldoen echter niet, nu de herkomst daarvan niet blijkt en deze niet worden onderbouwd. Eiseres wordt in de gelegenheid gesteld bij akte de omvang van de schade nader te onderbouwen.Lees meer