Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontbinding huurcontract bij huur achterstand

23 Sep 2009

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

sector kanton - locatie Lelystad

zaaknummer : 442135 CV EXPL 09-3514

datum : 23 September 2009

 

Vonnis in de zaak van:

 

[Eiser]

wonende te [plaats],

eisende partij,

gemachtigde mr. E.C.Y. Cheung te Rotterdam,

 

tegen

 

[gedaagde]

wonende te [plaats]

gedaagde partij,

procederend in persoon.

 

De procedure

Eerder is in deze zaak een tussenvonnis gewezen, dat op 1 juli 2009 is uitgesproken. Bij dat vonnis is [eiser] in de gelegenheid gesteld een duidelijke specificatie van zijn vordering te geven alsmede de hoogte van de huur te onderbouwen. [eiser] heeft daarop akte uitlating genomen. [gedaagde] heeft hierop bij antwoordakte gereageerd.

De verdere beoordeling van het geschil

1. De kantonrechter blijft bij hetgeen in voormeld vonnis is overwogen en beslist.

2. [eiser] heeft bij akte uiteengezet dat de huur bij inleidende dagvaarding is opgebouwd; uit €492,91 kale huur,€ 192,82 kosten Nuon en € 16,97 kosten Vitens. De huur bij akte uitlating van april 2009 is opgebouwd uit €492,91 kale huur, € 207,97 kosten Nuon en € 16,97 kosten  Vitens. [eiser] heeft een specificatie van zijn vordering overgelegd. Daaruit blijkt een achterstand van € 5.367,42 aan huur tot en met juli 2009. De kantonrechter begrijpt dat [eiser] zijn vordering op dat punt heeft gewijzigd.

3. [gedaagde] heeft bij antwoordakte erkend het op de specificatie vermelde bedrag verschuldigd te zijn, [gedaagde] blijft echter bij haar standpunt dat zij een betalingsregeling is overeengekomen. Daarnaast heeft [gedaagde] opgemerkt dat de kosten voor het vervangen van de cv-ketel niet in de specificatie zijn verwerkt. Volgens [gedaagde] komen deze kosten voor rekening van [eiser]. Ook heeft [eiser] de lekkages in de woning niet verholpen, aldus [gedaagde]. [gedaagde] is van mening dat zij daarom minder huur verschuldigd is.

4. [gedaagde] heeft bij akte erkend dat zij een bedrag van € 5.367,42 aan huur tot en met juli 2009 verschuldigd is. Dat staat daarom ook vast en behoeft daarom geen nadere bespreking. [gedaagde] heeft bij haar laatste antwoordakte d.d. 26 augustus 2009 nog gesteld dat zij met [eiser] een betalingsregeling is overeengekomen. Bij antwoordakte van 6 mei 2009 (eerder per abuis aangeduid als "dupliek") heeft [gedaagde] echter aangegeven dat zij enkel met [eiser] heeft gesproken over de huurachterstand en dat [eiser] toen heeft gezegd dat hij eerst de uitspraak van de rechter van de kantonrechter wilde afwachten en dat hij daama pas bereid is om een betalingsregeling te treffen. Nu [gedaagde] niet heeft gesteld dat er desondanks toch een betalingsregeling tot stand is gekomen, danwel indien zij dat wel heeft willen doen dat niet heeft onderbouwd hetgeen gelet op de betwisting van [eiser] wel van haar verwacht had mogen worden, gaat de kantonrechter voorbij aan dat verweer van [gedaagde].

5. Hetgeen [gedaagde] bij akte nog heeft aangevoerd is te laat door haar opgeworpen. Niet valt in te zien waarom [gedaagde] deze verweren niet eerder naar voren had kunnen brengen, zodat [eiser] daarop had kunnen reageren. Toelating van deze verweren in dit stadium van de procedure heeft een nodeloze vertraging daarvan tot gevolg, omdat [eiser] in dat geval zich bij akte over deze nieuwe verweren nog zou moeten uitlaten. Deze procedure heeft al lang genoeg geduurd. De kantonrechter gaat dan ook voorbij aan deze nieuwe verweren van [gedaagde].

6. Gelet op het vorenstaande komt de gewijzigde hoofdsom voor toewijzing in aanmerking.

7. De gevorderde rente komt bij gebreke van afzonderlijke betwisting op na te melden wijze voor toewijzing in aanmerking.

8. De kantonrechter is van oordeel dat, nu de achterstand terzake de betalingen voor de huur is opgelopen tot (meer dan) drie maanden, er sprake is van een zo ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichting tot tijdige huurbetaling dat deze de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De machtiging tot ontruiming van de woning zal daarom eveneens worden toegewezen.

9. [gedaagde] zal als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Geen vergoeding zal worden begroot voor de nadere akte, omdat deze geen bijzondere inhoud heeft.

De beslissing
De kantonrechter:

ontbindt de tussen partijen bestaande huurovereenkomst m.b.t. het perceel [adres], met ingang van heden;

veroordeelt [gedaagde] om binnen twee weken na betekening van dit vonnis genoemd perceel te ontruimen en te verlaten en onder afgifte der sleutels ter vrije beschikking van [eiser] te stellen, bij gebreke waarvan [eiser] de woning kan doen ontruimen door een gerechtsdeurwaarder, die daarbij zonodig de hulp van de sterke arm kan inroepen;

veroordeelt [gedaagde] verder om tegen bewijs van kwijting aan [eiser] te betalen een bedrag van € 5.723,64, vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van € 5.367,42 te rekenen vanaf 13 februari 2009 tot de voldoening, alsmede zoveel maal € 717,85 als er maanden verlopen vanaf 1 augustus 2009 tot de dag der ontruiming;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiser] begroot op:
€ 300,00 voor salaris gemachtigde
€ 92,98 voor explootkosten
€ 208,00 voor vastrecht;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. E.T.M. Schoevaars, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 23 September 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.