Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontruiming bij huurachterstand

27 Jul 2009

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Dordrecht

kenmerk: 230336 CV EXPL 09-1769

 

vonnis van de kantonrechter te Dordrecht van 9 juli 2009

 

in de zaak van:

 

[eiser],

wonende te [plaats],

eiser,

gemachtigde: IntoCash,

 

tegen:

 

[gedaagde],

wonende te [plaats],

gedaagde, die zelf procedeert.

 

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1.         de dagvaarding van 3 maart 2009;

2.         de conclusie van antwoord;

3.         de conclusie van repliek;

4.         de conclusie van dupliek;

5.         de overgelegde producties.

Omschrijving van het geschil

1. De feiten
Als enerzijds gesteld en anderzijds niet althans onvoldoende gemotiveerd betwist geldt tussen partijen het volgende.

1.1 Gedaagde huurt van eiser de woning aan de [adres] tegen een huurprijs van laatstelijk € 600,-- per maand.

1.2 Gedaagde heeft een huurachterstand van € 2.200,-- d.d. 14 april 2009.

1.3 Door en namens eiser is gedaagde aangemaand tot betaling van de huurachterstand.

2. De vordering
2.1 Eiser vordert - kort gezegd - betaling van een huurachterstand van € 3.400,—, vermeerderd met wettelijke rente, alsmede € 535,50 aan buitengerechtelijke kosten incl. btw. Voorts vordert eiser ontbinding van de huurovereenkomst met nevenvorderingen.

2.2 Eiser legt aan zijn vordering ten grondslag dat gedaagde een huurachterstand heeft laten ontstaan van € 3.400,-, welke tekortkoming ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Omdat betaling van de huurachterstand uitbleef heeft eiser een incassogemachtigde moeten inschakelen. De buitengerechtelijke kosten komen op basis van de wet voor rekening van gedaagde.

3. Het verweer
3.1 Gedaagde betwist de hoogte van de huurachterstand. In dat verband stelt hij de huur over de maanden januari 2009 en februari 2009 te hebben voldaan.

3.2 Bij dupliek voert gedaagde aan de huurachterstand niet te voldoen, omdat de nieuwe centrale verwarming in het gehuurde slecht is geinstalleerd.

Beoordeling van het geschil

4. De hoogte van de huurachterstand is niet langer in geschil, nu partijen het erover eens zijn dat de huurachterstand op 14 april 2009 € 2.200,- bedraagt.

Door voor het eerst bij dupliek het niet nader onderbouwde verweer te voeren, dat hij de huurbetaling heeft opgeschort wegens een slechte installatie van de nieuwe centrale verwarming in het gehuurde, handelt gedaagde in strijd met een goede procesorde. Op die grond wordt het verweer gepasseerd. Een bedrag van € 2.200,-- aan huurachterstand kan daarom worden toegewezen. Nu eiser de gevorderde hoofdsom ad € 3.400,- niet heeft verminderd, wordt het meergevorderde als ongegrond niet toegewezen. De gevorderde wettelijke rente over de hoofdsom wordt toegewezen als na te melden. De gevorderde wettelijke rente over de toekomstige huur termijnen wordt niet toegewezen, aangezien eiser het belang daarvan onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.

5. Nu gedaagde een huurachterstand heeft van tenminste drie maanden, is sprake van een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt, zodat dienovereenkomstig zal worden beslist.

6. De gevorderde en niet betwiste buitengerechtelijke kosten ad € 535,50 incl. btw worden als redelijk en in redelijkheid gemaakt toegewezen.

7. Gedaagde wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. 

Beslissing

De kantonrechter:

ontbindt de huurovereenkomst van partijen m.b.t. de woning, staande en gelegen aan de [adres];

veroordeelt gedaagde om voormelde woning binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te verlaten en te ontruimen met al de zijnen en het zijne en de sleutels ter beschikking van eiser te stellen;

machtigt eiser om, zo gedaagde daarmede in gebreke blijft, de ontruiming te doen uitvoeren, desnoods met behulp van de sterke arm van justitie en politie;

veroordeelt gedaagde om aan eiser te betalen een bedrag van € 2.820,01, vermeerderd met de wettelijke rente over € 2.200,- vanaf 20 februari 2009 tot de dag der algehele voldoening;

veroordeelt gedaagde om aan eiser te betalen ter zake van huur een bedrag van € 600,- per maand vanaf 1 maart 2009 tot heden en ter zake van schadevergoeding voormeld bedrag vanaf heden, zolang gedaagde in gebreke blijft met de ontruiming van het gehuurde;

veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van eiser bepaald op:

aan explootkosten                  €85,98

aan griffierecht                       €208,00

aan salaris gemachtigde          €350,00

totale kosten                          € 643,98 ;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.C. Vink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 juii 2009, in aanwezigheid van de griffier.