Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontbinding na huurachterstand, geen verhuiskostenvergoeding

03 Jan 2011

RECHTBANK 'S-G RAVENHAGE

Sector kanton

Locatie Leiden

Rolnr.: 976159 \ CV EXPL 10-5484

Datum: 15 december 2010

 

Vonnis in de zaak van:

 

[eiser in conventie],

wonende te [plaats],

eisende partij in conventie,

verwerende partij in reconventie,

gemachtigde: mr. E.C.Y. Cheung,

 

tegen

 

[gedaagde in conventie],

wonende te [plaats],

gedaagde partij in conventie,

eisende partij in reconventie,

procederend in persoon.

 

Partijen worden aangeduid als [eiser in conventie] en [gedaagde in conventie].

 

Procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

de dagvaarding van 22 juni 2010 met producties,

de verminderingen en wijzigingen van eis;

de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie.

Na conclusie van antwoord is een inlichtingen- en schikkingscomparitie gelast. De comparitie is gehouden op 17 november 2010; van het verhandelde is aantekening gehouden. Voorafgaande aan en ter voorbereiding van de comparitie heeft [eiser in conventie] nog een antwoord in reconventie ingediend.

Feiten

De kantonrechter gaat uit van de navolgende feiten.

1.1 Tussen [eiser in conventie] en [gedaagde in conventie]bestaat een huurovereenkomst betreffende de onroerende zaak aan [adres]. Op de huurovereenkomst zijn de door [eiser in conventie] gehanteerde voorwaarden van toepassing.

1.2 Ingevolge die huurovereenkomst is [gedaagde in conventie] verplicht maandelijks bij vooruitbetaling aan [eiser in conventie] ter zake van huur te betalen een bedrag van laatstelijk €960,51.

1.3 [gedaagde in conventie] heeft, ook na aanmaning daartoe, de verschuldigde huur niet tijdig en geheel betaald. De door [eiser in conventie] ingeschakelde incassogemachtigde heeft [gedaagde in conventie] tot betaling gesommeerd.

Geschil

[eiser in conventie] vordert in conventie bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A) de ontbinding van de huurovereenkomst;

B) veroordeling van [gedaagde in conventie] tot:

ontruiming van het gehuurde;

betaling van een bedrag van € 2.881,53;

betaling van de buitengerechtelijke kosten ad € 535,50 inclusief BTW;

betaling van een bedrag van € 960,51 voor elke ingegane maand vanaf juli 2010 tot de ontruiming;

betaling van de wettelijke rente, tot 7 juni 2010 ad € 8,68; (overige) rente en kosten rechtens.

 

[gedaagde in conventie] vordert in reconventie een verhuisvergoeding, alsmede terugbetaling van:

een bedrag van € 200,- per maand, waarvan zij stelt deze tijdens de huurovereenkomst maandelijks onverschuldigd te hebben voldaan.

De kantonrechter zal bij de beoordeling ingaan op het verweer van [eiser in conventie] en [gedaagde in conventie].

Beoordeling in conventie en reconventie

Ter comparitie is gebleken dat [gedaagde in conventie] de huur termijnen voor de maand november 2010 pas op 9 november 2010 heeft voldaan. Ondanks die betaling bestaat er nog steeds een huurachterstand van drie maanden. Dit wordt niet door [gedaagde in conventie] betwist, zodat deze kan worden toegewezen.

[gedaagde in conventie] heeft aangegeven de woning te willen opleveren mits zij in een andere woning in [plaats] kan intrekken. [gedaagde in conventie] verwacht dat zij voor 1 januari 2011 de nieuwe woning kan betrekken.

Ter comparitie heeft [gedaagde in conventie] niet nader onderbouwd waarom zij van mening is recht te hebben op een verhuisvergoeding, zodat de kantonrechter die vordering in reconventie als onvoldoende onderbouwd zal afwijzen.

Ook de vordering in reconventie van [gedaagde in conventie] tot terugbetaling van het bedrag van € 200,- per maand waarvan zij stelt dat tijdens de huurovereenkomst onverschuldigd aan [eiser in conventie] te hebben voldaan, zal worden niet toegewezen. [gedaagde in conventie] stelt dat de woning niet gestoffeerd/gemeubileerd en/of voorzien was van apparatuur, maar dat doet er in deze procedure niet toe. Partijen zijn dit bedrag immers schriftelijk in de huurovereenkomst overeengekomen, waardoor [gedaagde in conventie] dit bedrag aan [eiser in conventie] is verschuldigd, zodat er geen sprake is van onverschuldigd betalen.

Gelet op het bovenstaande zal de gewijzigde vordering in conventie van [eiser in conventie] worden toegewezen zoals hierna wordt vermeld. De door [eiser in conventie] gevorderde machtiging om de ontruiming zelf uit te voeren, zal worden niet toegewezen, omdat de bevoegdheid tot executie van de veroordeling tot ontruiming reeds voortvloeit uit de artikelen 555 e.v. juncto artikel 444 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De vordering in reconventie van [gedaagde in conventie] zal worden niet toegewezen.

[gedaagde in conventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in conventie en reconventie worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [eiser in conventie].

Beslissing

De kantonrechter:

in conventie:

ontbindt de tussen partijen bestaande huurovereenkomst m.b.t. het gehuurde staande en gelegen aan [adres];

veroordeelt [gedaagde in conventie] voormeld gehuurde met al wie en al wat zich daarin van de zijde van [gedaagde in conventie] mocht bevinden te ontruimen en te verlaten en, met afgifte van de  sleutels, ter vrije en algehele beschikking van [eiser in conventie] te stellen;

veroordeelt [gedaagde in conventie] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser in conventie] te betalen een bedrag van €3.425,71 en verder voorelke ingegane maand vanaf 30 november 2010 tot een ontruiming een bedrag van € 960,51, met de wettelijke rente over € 2.881,53 vanaf 7 juni 2010 tot de dag van de voldoening;

in reconventie:

wijst de vordering af.

in conventie en reconventie;

veroordeelt [gedaagde in conventie] in de kosten van de procedure, tot hiertoe aan de zijde van [eiser in conventie] vastgesteld op € 631,89 waaronder begrepen een bedrag van € 350,-, als het aan de gemachtigde van [gedaagde in conventie] toekomende salaris, onverminderd de eventueel over deze kosten verschuldigde BTW;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. G. Keizer en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 december 2010.